ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈေအးဂ်င့္မ်ားက စီမံထားသည့္ အုပ္စုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟုတ္ပဲ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ သီးသန္႕သြားလိုသူမ်ားအတြက္ hotel bookings, tour tickets, flight tickets, train tickets မ်ားႏွင့္ self-drive လို႕ေခၚသည့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏိုင္သည့္ car hire မ်ားကို ေအာက္ပါ link မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ 

ေမး။ ဝယ္ယူဖို႕ ဘာေတြ လိုအပ္ပါလဲ။
ေျဖ။ Email လိပ္စာ တစ္ခု၊ Visa (သို႕) Mastercard အစရိွသည့္ ေငြေပးကစ္ ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ website မ်ားသည္ ဆက္သြယ္ရန္ မိမိအိမ္လိပ္စာ (သို႕) ဖုန္းနံပါတ္ တစ္ခု ပဲလိုပါတယ္။

ေမး။ လက္မွတ္ေတြက ဘယ္လိုရမွာလဲ အိမ္အထိ ေရာက္လာမွာလား။
ေျဖ။ လက္မွတ္ေတြက အီးေမးထဲကို e-ticket အျဖစ္ေရာက္လာျပီး၊ e-ticket မ်ားကို print ထုတ္ယူသြားရံုပါပဲ။
Booking.com

agoda hotels

viator

Standard home 300x250Mediterranean Banner